ئاووهه‌وا

ناوچه‌ ی سه‌ رده‌ شت ئاووهه‌ وای هه‌ رێمی نماوی هه‌ یه‌ و له‌ ناوچه‌ ی شاخاوی وکوێستانی دا هه‌ ڵکه‌ وتووه.‌ به‌ هۆی کوێستانی بوونی ناوچه‌ ، ئاو و هه‌ وای له‌ زستان دا سارد و له‌ هاوین دا فێنکه‌ و جێگه‌ ی سه‌ یرانی خه‌ ڵکی ناوچه‌ و ده‌ وروبه‌ ره‌. خه‌ ڵکی شاره‌ کانی ده‌ و روبه‌ ر له‌ ها وینان دا رووده‌ که‌ ناو با خ و چنارستانه‌کانی (بێوران ) وه‌ هه‌ روه‌ ها سه‌ رچاوه‌ کانی(شڵماش) بۆ سه‌ یران خۆشی که‌ شوێنێکیفێنک و هه‌ ست بزوێنه‌ . هه‌ روه‌ ها ده‌کرێ چه‌ ند جێگای دیکه‌ وه‌ ک : ره‌ زه‌ کانی ( مه‌ سیس ) و (گامۆڵه‌ ) و (کانیسێو) وه‌ ک سه‌ یرانگای خه‌ ڵکی ناوچه‌ ناو به‌ رین که‌ ڕۆژانی چوارشه‌ ممه‌ و هه‌ ینیرووی تێ ده‌ که‌ ن و به‌ شایی ڕه‌ شبه‌ ڵه‌ ک و گۆرانی خه‌ م له‌ سه‌ ر دڵیان راده‌ ماڵن.