هۆی دروست‌بوونی شاری‌سه‌رده‌شت

پێوانه‌ ی سه‌ رده‌ شت ۲,۵ کیـلومیتری چوارگۆشه‌ یه‌ که‌ که‌ وتۆته‌ داوێنی کێوی (گرده‌ سوور ) و له‌بان ده‌ شتێک هه‌‌ڵکه‌ وتووه‌ و ده‌ روانێته‌ سه‌ر رووباری که‌لوێ یانی سه‌رچاوه‌ کانی زێی بچووک که‌له‌لای خۆرهه‌ ڵاتی شاره‌ وه‌ تێ ده‌ په‌ رێ. سه‌رده‌ شت له‌ ته‌ نیشت سه‌رچاوه‌ یه‌ کی ئاوه‌ ، که‌ ئاوی خواردنه‌ وه‌ی شار و به‌ شێکی گه‌ وره‌ ی ئاوی زه‌ راعه‌ تی زه‌ ویه‌کانی ده‌ وروبه‌ ری شار له‌ سه‌ رچاو ه‌ دابین ده‌ کرێ که‌ ناوه‌ ندی کۆکردنه‌ وه‌ که‌ ی کێوی(گرده‌ سوور)وزنجیره‌ کێوه‌ کانی سنوری (کوردستان )ی ئێران وکوردستانی عێراقه‌ به‌ڵام ئێستابه‌ هۆی زۆربوونی حه‌شیمه‌تی شاری سه‌رده‌شت ، (ئه‌ م) سه‌رچاوه‌ یه وه‌ڵامده‌ری نیازی خه‌ ڵک نی یه‌ ، ئاوی سه‌ رچاوه‌ ی کانی ره‌ش بۆ سه‌ رده‌شت را کێشرا ، به‌ڵام به‌ هۆی وشکه‌ ساڵی یه‌کانی ئه‌م دوایانه‌ وکه‌م بوونه‌ وه‌ی ئاوی‌ سه‌رچاوه‌کانی سه‌ رده‌ شت وکانیه‌ڕه‌ش و زۆربوونی حه شیمه‌ ت ، گواستنه‌‌وه‌ی ئاوی ئه‌وانه‌ش وه‌ڵامده‌ری نیازی هاوشاری یه‌کان نیه .